เจิมสิทธิประเสริฐก.; อัคฮาดน. ความหวาดกลัวต่ออาชญากรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 120-146, 11.