สูตรสุวรรณอ.; สุนทรพันธุ์พ.; โปษกะบุตรณ.; จานประดับส. การจ่ายสินไหมกรุณาโดยผู้รับประกันภัย. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 167-189, 11.