จันทรเขตต์ธ. ปัญหาในการบังคับใช้พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 ในกรณีการซื้อขายและการเช่าอสังหาริมทรัพย์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 190-207, 11.