จารุโณปถัมภ์จ.; เคณาภูมิส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 208-231, 11.