พรหมภาพท.; วงศ์สุรวัฒน์โ. ปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ประชานิยม” ทางการเมืองไทย ปี พ.ศ. 2549 – 2553. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 232-251, 11.