จิราวรรธนสกุลส. รูปแบบภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจภูธร ในจังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 252-269, 11.