อัคฮาดน. Democratization and Research Methods (2012) by Michael Coppedge. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 2, p. 270-283, 11.