จินารัตน์ว. อิทธิพลภาวะผู้นำที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กรและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์และบุคลากร สังกัด มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 1-26, 11.