ใจเที่ยงธ.; เถาว์ชาลีป.; อัคฮาดน.; แก้วหานามก. แนวคิดรัฐ-เขตแห่งวัฒนธรรม : ข้อเสนอบนความหลากหลายทางชีวชาติพันธุ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติพื้นเมือง. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 55-68, 11.