สืบประเสริฐกุลว. สถานะของปัจเจกชนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศสมัยปัจจุบัน. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 69-94, 11.