โชติอนันต์ป. รัฐ ธุรกิจ ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาย่านนิมมานเหมินท์ จังหวัดเชียงใหม. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 95-120, 11.