บุญกลัดบ. การประเมินเครื่องมือธรรมาภิบาล : การมีส่วนร่วมและการเสริมแรงพลังชุมชน. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 121-140, 11.