คุ้มทรัพย์ก. สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาป่าชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 141-157, 11.