กมลเขตส. สภาพการปรับตัวและแนวทางการบริหารจัดการผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 159-174, 11.