ละมุลร.; ศีลพิพัฒน์เ. การนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาตำบลนาแก อำเภอ คำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 217-236, 11.