วีระพันธ์พงศ์อ. บทวิจารณ์หนังสือ: The Public Administration Theory Primer โดย George Frederickson and Kevin B. Smith. วารสารการบริหารปกครอง, v. 4, n. 1, p. 248-255, 11.