เคณาภูมิส. ปรัชญาการวิจัย: ปริมาณ คุณภาพ. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 2, p. 22-55, 11.