อิงคถาวรวงศ์ว. การศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติ: จากวันนั้น.. เราเดินทางมาไกลเท่าไร. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 2, p. 71-93, 11.