เชื้อบัวเย็นณ. การจัดการภาครัฐกับการเสริมสร้างพลังอำนาจพลเมือง: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 2, p. 94-119, 11.