ทัพมงคลป. การสร้างธรรมาภิบาลโดยเครื่องมือธรรมาภิบาล. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 2, p. 120-144, 11.