วะชุมส.; นิ่มตลุงอ. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 2, p. 145-161, 11.