กลยาณีย์ธ.; กิตติเลิศไพศาลจ. ทัศนคติของประชาชนต่อการบริการของสำนักทะเบียน ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 2, p. 162-172, 11.