ไชยนัดค.; มารี เคนป.; คชโคตรป. แนวทางการแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบล: กรณีศึกษำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 1, p. 149-168, 11.