เจิมสิทธิประเสริฐก.; ศรียากูลธ. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนและอำนาจของชาติด้วยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา. วารสารการบริหารปกครอง, v. 2, n. 2, p. 1-31, 11.