อุดมกิจมงคลช. แนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารการพัฒนาเมืองของเทศบาลนครสกลนคร. วารสารการบริหารปกครอง, v. 2, n. 2, p. 76-96, 11.