เพียรสบายพ.; ทวะชาลีย.; แก้วหานามก. ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 2, n. 2, p. 132-150, 11.