สุขดีอ.; คำสุขเ.; สุวรรณมงคลป. การก่อตั้งและบทบาททางการเมืองของสาขาพรรคการเมืองไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. วารสารการบริหารปกครอง, v. 2, n. 1, p. 72-89, 11.