แก้วร่องคำพ. แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลคำชะอี อำเภอค าชะอีจังหวัดมุกดาหาร. วารสารการบริหารปกครอง, v. 2, n. 1, p. 134-154, 11.