อร่ามเมืองป. บทวิจารณ์หนังสือ: วิถีคนนอก โดย เสกสรรค์ ประเสริฐกุล. วารสารการบริหารปกครอง, v. 2, n. 1, p. 175-187, 11.