แก้วรุณาอ. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารการบริหารปกครอง, v. 1, n. 2, p. 125-139, 11.