สังขทับทิมสังขปิยาภา, และ พัวพันสวัสดิ์วงอร. 2020. “นาฏดุริยางคศิลป์สร้างชาติ: การยินยอมและการต่อรองนิยามความเป็นไทยของข้าราชการสำนักการสังคีต กระทรวงวัฒนธรรม”. วารสารการบริหารปกครอง 9 (2), 25 - 54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/245326.