ลาดบัวขาวสุพัฒน์จิตร. 2020. “บทบาทนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นกับการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา”. วารสารการบริหารปกครอง 9 (2), 55 - 99. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/245327.