ลำมะนาปิ่นบุญญา, นิลผายพิมลศักดิ์, สินธุเดชธรรมรัตน์, และ สุขเพิ่มกฤติญา. 2020. “การปฏิบัติตนต่อเด็กของผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด: ศึกษาเฉพาะกรณีการปฏิบัติต่อเด็กตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546”. วารสารการบริหารปกครอง 9 (2), 183 - 210. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/245332.