สุมิตสวรรค์วิษณุ, พลีบัตร์จิราภรณ์, และ ปิ่นจันทร์ธาราทิพย์. 2020. “แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารการบริหารปกครอง 9 (2), 501 -21. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/245353.