วงศ์สุรวัฒน์โกวิท. 1. “การปกครองของสยามก่อนการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.2435”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 1-21. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88405.