ศรีโภคางกุลศิวัช. 1. “การสร้างความปรองดองผ่านระบบจารีตประเพณีกับข้อจำกัด เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาการสร้างความปรองดองภายใต้ระบบเซียร์ ประเทศโซมาเลีย”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 22-43. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88423.