เจิมสิทธิประเสริฐกิตติศักดิ์, ศรียากูลธนพร, ภมรมาศชยงการ, รอดบุญส่งสุดารัตน์, บุญโปร่งวันวิชิต, แสงเพิ่มนวลลักษณ์, ภาควิชัยวนิสา, วิภาภรณ์ธนพล, และ มณีโชติกุลนรี. 1. “การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา ระดับประถมศึกษาระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 80-96. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88428.