สนั่นนารีและพลโทนิเทศ, และ ธุวะนุติประสารโชค. 1. “ปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 97-120. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88431.