แจ่มใสธัญวรัตน์, นรนิติผดุงการจักรกฤษณ์, และ นันทเพ็ชรกฤษฎา. 1. “การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการนำนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไปปฏิบัติในจังหวัดสุรินทร์”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 121-41. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88438.