ษรสาประวิทย์. 1. “ภาคประชาสังคมกับการขับเคลื่อนแนวคิดจังหวัดจัดการตนเอง กรณีศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 142-60. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88440.