เรืองจิตรัตนาภร. 1. “ภูมิปัญญาการส่งเสริมสุขภาพเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร ในจังหวัดสุรินทร์”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 161-79. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88534.