สุพรฑภิพร. 1. “Book Review: Is the American Century Over?”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 283-91. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88536.