โตประยูรณฐพร, และ รัฐฉัตรานนท์วัลลภ. 1. “ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา กรณีกัมพูชายื่นคำร้องขอให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ศาลโลก) ตีความพิพากษา”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 180-93. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88540.