พงษ์ทรัพย์วนัญญา. 1. “อุปสรรคการทำธุรกรรมโอนเงินกลับประเทศของแรงงานเมียนมาร์ผ่านระบบธนาคารพาณิชย์”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 194-206. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88544.