กิจกุศลสุรวุธ, และ เลิศธรรมเทวีปวริศร. 1. “บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์ และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 207-33. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88558.