อัศวนิเวศน์หัทญา, พัวศิริวรรณวิภา, และ เลิศธรรมเทวีปวริศร. 1. “การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 234-52. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88570.