Boonpinich, Ampon, และ Tatchalerm Sudhiphongpracha. 1. “ความสามารถในการบริหารงานสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารการบริหารปกครอง 5 (1), 253-82. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88578.