กัลยาณมิตรภิศักดิ์. 1. “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 17-37. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88627.