ทะไกรราชภาวดี. 1. “พื้นที่ชายแดนกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 38-56. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88628.