อินทร์ยาอิสระ, และ Ken Taylor. 1. “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมกับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาวภูไท”. วารสารการบริหารปกครอง 4 (2), 57-81. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/gjournal-ksu/article/view/88629.